Privatlivspolitik hos NHE Biler

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine trans­aktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

NHE Biler behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplys­ninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markeds­føringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores koncernforbundne virksomheder. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

 

Formål og typer af personoplysninger

NHE Biler behandler dine personoplysninger til vare­tagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 

 • Køb/salg eller leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som be­skrevet i det samtykke, du har givet til direkte mar­kedsføring via e-mail og/eller SMS
 • Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informa­tioner, der er vurderet af NHE Biler som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, sta­tistik og forretningsudvikling

 

Typer af personoplysninger

NHE Biler indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende ka­tegorier af personoplysninger:

 

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos NHE Biler
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

 

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)

NHE Biler anvender automatiseret, individuel beslutning eller profilering, når vi slår CPR-nummer op i RKI. Dette sker dog i yderst sjældne tilfælde, men det kan forekomme.

 

Derudover laver vi profilering af dig baseret på postnummer, mærke og model til brug i markedsføringsmæssige henseender. I disse tilfælde er der ikke tale om en automatiseret, individuel beslutning.

 

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysnin­gerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplys­ningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art.6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værkstedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

 

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos NHE Biler, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når NHE Biler indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personop­lysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysnin­gerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan NHE Biler ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler el­ler servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for NHE Biler at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

 

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om data­minimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om op­bevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Per­sonoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal be­handles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

 

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der pas­ser til de risici, som konkret er forbundet med vores be­handling af Personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

NHE Biler overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne på vegne af NHE Biler. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. NHE BIler anvender pt. følgende databehandlere:

 • CDK Global Denmark
 • Biltorvet
 • Toyota Danmark
 • Toyota Financial Services
 • Codan Forsikring

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

NHE Biler overfører personoplysninger til tredjepar­ter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. NHE Biler videregiver dine personoplysninger til mo­torregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, for­sikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplys­ninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udle­vering af Personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine Personoplysninger i overensstemmelse med gæl­dende lovgivning.

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbe­varer NHE Biler personoplysningerne i overensstem­melse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer NHE Biler dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødven­digt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumenta­tion og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbe­vares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begræn­set personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til datamini­mering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslut­ningstagning.

 

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personop­lysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os.

NHE Biler A/S

Tåstruphøj 1

4300 Holbæk

Telefon 59436330

Mail: holbaek@toyota.dk

 www.toyota-holbaek.dk

 

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne per­sondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådan­ne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.toyota-holbaek.dk

Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

 

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af Personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette hen­vendelse til os på følgende adresse:

NHE Biler A/S

Tåstruphøj 1

4300 Holbæk

Telefon 59436330

Mail: holbaek@toyota.dk

 www.toyota-holbaek.dk

 

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine Personoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 33193200

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk